Privacy verklaring

Wij zullen je gegevens volgens de wettelijke bepalingen op het gebied van privacyrecht verwerken.

De door jou aangeleverde gegevens worden gebruikt om jouw geschiktheid te beoordelen voor de functie die thans vacant is en/of voor een functie die vacant kan komen. Tevens zullen jouw gegevens - voor zover dat noodzakelijk is - gebruikt worden voor de afhandeling van eventueel door jou gemaakte onkosten, interne controle en bedrijfsbeveiliging en de uitvoering van wettelijke bepalingen.

Jouw gegevens zullen uitsluitend worden verstrekt aan medewerkers van Tata Steel derden die uit hoofde van hun functie noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij bovengenoemd gebruik.

Jouw profiel wordt gedurende zes maanden opgeslagen in onze databank. Na vijf maanden krijg je van ons het verzoek om je profiel bij te werken. Indien je hier geen gebruik van maakt, wordt jouw profiel een maand na dit verzoek uit onze databank verwijderd. Indien en zolang je jouw profiel wel bijwerkt, wordt jouw profiel telkens voor een volgende periode van zes maanden opgeslagen.

Mocht je daartoe verzoeken dan zal jouw profiel tussentijds verwijderd worden.

Ondergetekende verklaart dat hem/haar bekend is dat hij/zij medisch en psychologisch kan worden onderzocht, en dat na de selectie Tata Steel een referentieonderzoek kan instellen vóór definitieve indiensttreding.

Privacy statement / Tata Steel privacy policy

We will treat your information in accordance with the Dutch privacy law.

The information you supply will be used to judge your suitability for positions that are currently vacant or will be vacant in future. Furthermore the information - if necessary - will be used for handling of expenses, internal control, company safety and the fulfilment of legal obligations.

Your information will only be shared with employees of Tata Steel and third parties who are necessarily involved in the above-mentioned usages.

Your profile will be stored in our database for six months. After five months you’ll receive a request from us to update your profile. If you do not take action on this request your profile will be removed from the database after one month. If and as long as you do update your profile, the profile will be stored for another period of six months.

On request your profile can be removed anytime you like.

Undersigned declares that he/she is aware that he/she can be subjected to medical and psychological investigations and that, after selection, Tata Steel can open an investigation into credentials prior to entering the company.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer - Privacy verklaring - Cookies

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2017

Volg ons